شناسه::"pd693668"

خانه انقلاب اسلامی و ولایت - فرصت تاریخی انقلاب(فتاء)


خانه انقلاب اسلامی و ولایت - فرصت تاریخی انقلاب(فتاء)
  • وضعیت پروژه: "تکمیل شده (غیرفعال)"
  • آدرس: http://fataa.org

خانه انقلاب اسلامی و ولایت - فرصت تاریخی انقلاب(فتاء)

این طرح ویژه کل دانشجویان دانشگاههای پیام نور استان اصفهان و دانشگاه اصفهان در نظر گرفته شده است.لیکن شرکت در دوره ها و کلاس های آموزشی برای عموم جوانان به شرط قبولی در آزمون ورودی آزاد است.