شناسه::"pd537974"

گروه برنامه نویس خوارزمی


گروه برنامه نویس خوارزمی

گروه برنامه نویس خوارزمی

گروه برنامه نویس خوارزمی از سال 1389 شروع به فعالیت نموده و درسال 1391 با انتخاب مدیر عامل آقای مهندس امیرحسین مومن زاده به نام شرکت داده گستر خوارزمی به ثبت رسید .

مشاهده وبسایت